ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ www.pr.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์” หรือ QR – Code ด้านล่างนี้
 


Share: