ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้(KM) ของ สนง.พมจ.ลำปาง ในหัวข้อ การจัดองค์ความรู้ การใช้บริการเงินกู้ยืมประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และการทำงานโดยวิธีบริหารงานสังคมสงเคราะห์ กรณี : การบริหารงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

กดเพื่อดูรายละเอียดเเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1TMSb-y3bVtlgNqUd09jhcG14hVmAllmh/view?usp=sharing

กดเพื่อดูรายละเอียดเเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1WyLFHYXewMtD-HsQBFraK0QI2TbSOxSk/view?usp=sharing


Share: