ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้(KM) สนง.พมจ.ลพบุรี ในหัวข้อ การตรวจสอบลำดับการได้รับเงินค่าจัดงานศพผู้สูงอายุของจังหวัดลพบุรี

ระบบค้นหาลำดับเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 https://script.google.com/macros/s/AKfycbzdVtuqNotHK5bKbMDEmOKSDG5CQ35yYcL-XGYCtNtWLL5CO0gWWixYpQec21LOCdQ/exec


Share: