ประชาสัมพันธ์แผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ และเอกสารถอดบทเรียน อาสามัครดีเด่น ปี 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสามัครดีเด่น

เนื่องด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานด้านสวัสดิการสังคม และอาสาสมัคร  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดสื่อวิดีทัศน์ / รายละเอียดถอดบทเรียน


Share: