ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         ด้วยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจในการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่กลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว สตรีกลุ่มเปราะบาง และครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร พังงา ภูก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานคุ้มครองฯ มีโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน จำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ๒) กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ๓) กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๔) กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างอาซีพใหม่และต่อยอดทักษะอาชีพ สามารถสร้างรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไป รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ ๑


Share: