ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖”

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การสมัครเพิ่มเติม :https://drive.google.com/file/d/1KGtgk5dC4fCLbaYJKe8g64eI2lMTHDMa/view?usp=sharing 


Share: