ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้นำสตรี https://drive.google.com/file/d/1MMOqbZ5UH_gFahGRYQIgEW68CP_7TY1-/view?usp=sharing

แบบประวัติและนำเสนอผลงานผู้นำสตรี https://drive.google.com/file/d/1U-VBhoyNBLlbHxCKNNIqG2tCeR3azTm8/view?usp=sharing

แบบประวัติและนำเสนอผลงานผู้นำสตรีhttps://docs.google.com/document/d/1U9YNzIjXcKZG1QqWmspVsgNL9N7GqErM/edit?usp=sharing&ouid=117611976772594249958&rtpof=true&sd=true


Share: