ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดสื่อ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal”


Share: