ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็กนักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง และวิธีปฎิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: