ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (หน่วยงานทีม One Home จังหวัดชุมพร) ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เพื่อติดตามการปฎิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (การตรวจราชการ รอบที่ 2) ผ่านระบบ โปรมแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: