ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: