ประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาค เอกชน ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาค เอกชน ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM ณ ห้องสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: