ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home ชุมพร) เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ผ่าน ระบบ video conference โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: