ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยโปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: