ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานราชการของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ , การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การพัฒนาเศรษฐกิจ (GGP 100,000 ล้านบาท) , การให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้เปาะบางในสังคมต้องไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินชุมพร และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: