ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะ กรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 และ ประชุมหารือบูรณาการนโยบายเร่งด่วน “ไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินชุมพร” ณห้องประชุม เกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: