ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


Share: