ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่างๆของจังหวัดชุมพร และดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามประเด็นการพัฒนา 5 ด้านของจังหวัด


Share: