ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความ เห็นชอบในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร รวม 2 หน่วยงาน 215 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: