ประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก แม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก แม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ ที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสนอ ชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 4 ราย และมีผู้้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จากคณะกรรมการฯเห็นชอบ จำนวน 1 ราย คือนางเนตรนพิศ สร้างเกตุ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัด ชุมพร ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


Share: