ประชุมคณะกรรมการเเละสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ายาง

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เทศบาลตำบลท่ายาง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเเละสมาชิกชมรม ผู้สูงอายุตำบลท่ายาง เพื่อวางแนวทางในการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับและการ ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์ต่อสมาชิกชมรมฯ ต่อไป


Share: