ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดชุมพร (ก.ช.ภ.จ.ชุมพร) ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชุมพร (ก.ช.ภ.จ.ชุมพร) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี รายการขอรับการช่วยเหลือ ดังนี้
1. สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร มีเกษตรกรขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 387 ราย พื้นที่เสียหายทั้งสิ้น 469.13 ไร่ วงเงิน ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 1,892,988 บาท 2. สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร มีเกษตรกรขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 61 ราย วงเงินขอรับการช่วยเหลือ 609,663 บาท 3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 37 ราย รวมสัตว์ตาย/สูญหาย จำนวน 3,072 ตัว วงเงินขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 646,620 บาท ซึ่งผ่านการประชุมคณะทำงานพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านเกษตร ปศุสัตว์ และประมง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เเล้ว ทั้งนี้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เน้นย้ำว่า เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเป็นไปตาม เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562


Share: