ประชุมคณะกรรมการ ชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญา จังหวัดชุมพร

วัันที่ 19 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดชุมพร จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด


Share: