ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564 โดยที่ประชุม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่สนง.พมจ.ชุมพร และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร รวม 2 หน่วยงาน 70 ราย เป็นเงิน 84,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: