ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ CSR Chumphon ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร (CSR Chumphon) จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร (CSR Chumphon) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีนายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธาน CSR Chumphon เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสรุปผลดำเนินงานของศูยน์ CSR Chumphon เเละกำหนดแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2565


Share: