ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเเผนพัฒนาจังหวัด เเละร่างเเผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดชุมพร

วันที่ 8 กันยายน 2564  นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเเผนพัฒนาจังหวัด เเละร่างเเผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดชุมพร เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองเเละจัดลำดับความสำคัญเเผนงาน/โครงการภายใต้ร่างเเผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2566 – 2570) เเผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร โดย นายสัมฤทธิ์
กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

Share: