ประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดชุมพร และร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดชุมพร และร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


Share: