ประชุมคณะทำงาน ศพค. และบรรยายให้ความรู้ในบทบาท ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปากคลอง

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา14.00 น. นางสาวพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายศกร สวัสศรี พนักงานธุรการ ระดับ 4 และ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท. ศปก. เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ศพค. และบรรยายให้ความรู้ในบทบาทของศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทในหลักการดำเนินงาน วางแผน การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


Share: