ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร การประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 หลังที่มีกรณีพบชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: