ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ศปก.ชุมพร)

วันที่ 20 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร(ศปก.ชุมพร) เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคการดำเนินการ และรับทราบข้อปฏิบัติการจาก ศบค. และจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: