ประชุมคณะทำงารตรวจสอบ คุณสมบัติ และข้อมูลการดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ที่ยื่นขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

วันที่ 29 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงารตรวจสอบ คุณสมบัติและข้อมูลการดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ที่ยื่นขอ รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 7 องค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: