ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งในจังหวัด และให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการของคณะอนุกรรมการ ฯ โดย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


Share: