ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายนันทวัฒน์ ช่วยชูหนู ประธานกองทุน ก.ส.จ.ชุมพร เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบเเนวทางการปฏิบัติ สำหรับการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายสู่ภูมิภาคเเละท้องถิ่น ประจำปี 2564 เเละพิจารณาเเผนงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม


Share: