ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อกลั่นกรองและพิจารณาให้ความเห็นในการสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 6 ครอบครัว/เด็ก 9 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: