ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางพสธร กุลดาววงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดชุมพรครั้งที่ 8/2564 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 8 ราย ผลการพิจารณา    1. อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจำนวน 7 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,795 (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 2. งดจ่าย 1 รายเนื่องจากได้รับการ บรรเทาความเสียหายจากทางอื่นมากกว่าเงินที่มีสิทธิ์ได้รับตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: