ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับทราบเเผนบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเเยกผู้เสียหายฯ รายงานผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดเเยกผู้เสียหายฯ เเละพิจารณาเเนวทางการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดชุมพร


Share: