ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 1/2567

นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3

 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2567

  2.พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับสนับสนุนเงินโครงการจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

จำนวน 3 โครงการ

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพัธ์ 2567


Share: