ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ชุมพร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมันติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินเป็นทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จำนวน 17 ราย และพิจารณาอนุมัติรายโครงการ จำนวน 3 โครงการ ณ ประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: