ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาครอบครัวจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อน ภารกิจด้านการพัฒนาครอบครัวในระดับจังหวัด รับทราบข้อมูลข่าวสาร และปรึกษาหารือแนวทางการจัดสมัชชา ครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: