ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายโชตินริทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินเป็นทุนประกอบอาชีพซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติประเภทรายบุคคล จำนวน 21 ราย ประเภทกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ราย และพิจารณาอนุมัติรายโครงการ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
– โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2565
– โครงการสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำปี 2565
– โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 
– โครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564


Share: