ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 8/2563 เพื่อพิจารณาอนุม้ติเปลี่ยนแปลงโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดโครงการงานวันคนพิการสากลฯ ออกไปก่อนจนกว่า สถานการณ์โควิคจะคลี่คลาย ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: