ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงิน กองทุนสนับสนุนโครงการเชิงประเด็นและโครงการเชิงพื้นที่ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 3 โครงการ ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัด ชุมพร โดยนางบุญหนุน ช่วยชูหนู เป็นประธาน


Share: