ประชุมคณะอนุกรรมการ รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีได้รับยกเว้นการทดลองเลี้ยงเด็กตามกฏหมาย จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: