ประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนา ครอบครัวในระดับจังหวัด และปรึกษาหารือแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: