ประชุมคณะอนุ กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 /2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุ กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 /2563 เพื่อพิจารณาสัดส่วนวงเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการในระบบ กระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาอนุมัติ แผนงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนางบุญหนุน ช่วยชูหนู เป็นประธาน


Share: