ประชุมคณะ กรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะ กรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 มีหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 17 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: