ประชุมความร่วมมือพัฒนากลไกเพื่อแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในสังคมจังหวัดชุมพร

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมความร่วมมือพัฒนากลไกเพื่อแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในสังคม จังหวัดชุมพร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งที่ประชุม มีการติดตามสถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมของจังหวัดชุมพร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และกระบวนการทำงานของทีมสหวิชาชีพ กระบวนการทำงานของภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง รวมถึงการจัดทำร่างบันทึก ความร่วมมือขับเคลื่อนกลไกป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมจังหวัดชุมพร ต่อไป


Share: