ประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผน ปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม cisco webex meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร


Share: