ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ TPMAP เพื่อเข้าถึงข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้า สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการใช้ระบบ TPMAP เพื่อเข้าถึงข้อมูลครัวเรือเปราะบาง ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยโปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: