ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธาน


Share: